دلتنگی خاکی

تو خونه تون شیعه باش...مسیحی باش...گاو پرست باش...قران بخون...بت پرست باش..اینجا که میای ادم باش...

اسفند 90
13 پست
بهمن 90
18 پست
دی 90
11 پست
آذر 90
14 پست
آبان 90
20 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
25 پست
مرداد 90
23 پست
تیر 90
20 پست
خرداد 90
25 پست