/ 17 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی ونازنین

آپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپم آپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپم بدو بیا[گل]

رها...

[گل] ممنونم اسم بگو تا بلینکم

رضا

سلام لینک شدید[قلب]

فرشید

سلام ممنون که بهم سر زدی این دفعه که اومدی طرف ما بهم بگو که با تبادل لینک موافق هستی یا نه؟ منو با عشق دو طرفه بلینک[گل]

hadi taktaz

عادتم شده در روزهای بی تو بودن .. این پنجره ها را باز کنم شاید نسیمی از سوی تو بوزد... تو که نباشی ... انگشتهای من .. گویا دچار یک عصر یخبندان شده اند... حرکتی ندارند... و واژه ها در یک سردرگمی بسر میبرند... برای تو ننویسم... مثل مرداب میشوم.......

جواد

دوباره سلام آقا علی لطف دارین شما هم باحال تشریف دارین[نیشخند] من اصلا شیفته جماعت باحال هستم تو همین آدما هم بزرگ شدم[لبخند] من از کرمانشاه هستم احتمالا کرمانشاهی که نیستین؟[نیشخند]

ترنم

ای ول منم شیرینی خیلی دوست دارم خیلی زیاد آدرس باشگاتونو بده منم بیام خب قول میدم کم بخورم[نیشخند]

ترنم

صورت زخمی خیلی فکرمو مشغول کرده[متفکر]

یوسف

سلام دوست عزيز______$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____هستم__________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بيااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*

یوسف

سلامم ..مرسی بهم سرزدی...مطالبت زیباس...منم برای تبادل لینک موافقمم..من را بانام یوزارسیف عاشق بلینک شماهم بگو باچه نامی بلینکمت منتظرتمم