/ 8 نظر / 8 بازدید
hadi taktaz

عشق ، عشق می‌آفریند، عشق زندگی می‌بخشد، زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می‌آفریند، دلشوره جرأت می‌بخشد، جرأت اعتماد به همراه دارد، اعتماد امید می‌آفریند، امید زندگی می‌بخشد، زندگی عشق می‌آفریند، عشق عشق می‌آفریند

hadi taktaz

عشق ، عشق می‌آفریند، عشق زندگی می‌بخشد، زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می‌آفریند، دلشوره جرأت می‌بخشد، جرأت اعتماد به همراه دارد، اعتماد امید می‌آفریند، امید زندگی می‌بخشد، زندگی عشق می‌آفریند، عشق عشق می‌آفریند

hadi taktaz

عشق ، عشق می‌آفریند، عشق زندگی می‌بخشد، زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می‌آفریند، دلشوره جرأت می‌بخشد، جرأت اعتماد به همراه دارد، اعتماد امید می‌آفریند، امید زندگی می‌بخشد، زندگی عشق می‌آفریند، عشق عشق می‌آفریند

hadi taktaz

عشق ، عشق می‌آفریند، عشق زندگی می‌بخشد، زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می‌آفریند، دلشوره جرأت می‌بخشد، جرأت اعتماد به همراه دارد، اعتماد امید می‌آفریند، امید زندگی می‌بخشد، زندگی عشق می‌آفریند، عشق عشق می‌آفریند

hadi taktaz

عشق ، عشق می‌آفریند، عشق زندگی می‌بخشد، زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می‌آفریند، دلشوره جرأت می‌بخشد، جرأت اعتماد به همراه دارد، اعتماد امید می‌آفریند، امید زندگی می‌بخشد، زندگی عشق می‌آفریند، عشق عشق می‌آفریند

hadi taktaz

عشق ، عشق می‌آفریند، عشق زندگی می‌بخشد، زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می‌آفریند، دلشوره جرأت می‌بخشد، جرأت اعتماد به همراه دارد، اعتماد امید می‌آفریند، امید زندگی می‌بخشد، زندگی عشق می‌آفریند، عشق عشق می‌آفریند

hadi taktaz

عشق ، عشق می‌آفریند، عشق زندگی می‌بخشد، زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می‌آفریند، دلشوره جرأت می‌بخشد، جرأت اعتماد به همراه دارد، اعتماد امید می‌آفریند، امید زندگی می‌بخشد، زندگی عشق می‌آفریند، عشق عشق می‌آفریند

hadi taktaz

عشق ، عشق می‌آفریند، عشق زندگی می‌بخشد، زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می‌آفریند، دلشوره جرأت می‌بخشد، جرأت اعتماد به همراه دارد، اعتماد امید می‌آفریند، امید زندگی می‌بخشد، زندگی عشق می‌آفریند، عشق عشق می‌آفریند